Scroll Top

Nắp dễ mở (EOE)

Thông Số Nắp dễ mở (EOE)
ĐƯỜNG KÍNH
Nguyên liệu
Inches
mm
Vật liệu
ĐỘ DÀY
CHẤT TRÁNG NGOÀI
CHẤT TRÁNG TRONG
202 EOE 52 TFS 0.18 mm Gold Aluminumised + organosol
300 EOE 73 TFS 0.19 mm Silver Aluminumised + organosol
307 EOE 83 TFS 0.20 mm Silver/Gold Aluminum/BPANI Aluminized organosol
200 END 50 TFS 0.19 mm Gold Aluminumised + organosol
214D 70 TFS 0.19 mm Silver Aluminumised + organosol