Scroll Top

Nắp dễ mở (EOE)

Thông Số Nắp dễ mở (EOE)
ĐƯỜNG KÍNH
DIAMETER
Nguyên liệu
RAW MATERIAL
Inches
mm
Vật liệu
MATERIAL
ĐỘ DÀY
Thickness
CHẤT TRÁNG NGOÀI
Outside lacquer
CHẤT TRÁNG TRONG
INSIDE LACQUER
202 EOE 52 TFS 0.18 mm Gold Aluminumised + organosol
300 EOE 73 TFS 0.19 mm Silver Aluminumised + organosol
307 EOE 83 TFS 0.20 mm Silver/Gold Aluminum/
BPANI Aluminized organosol
200 END 50 TFS 0.19 mm Gold Aluminumised + organosol
214D 70 TFS 0.19 mm Silver Aluminumised + organosol